Projekt IMBIO

Projekt

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Opis Projektu

Projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Głównym celem jest otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), znajdujących się w zasobach instytucji partnerskich. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających poza siecią.

Mobilizacja obejmie cenne zbiory okazów flory i fauny z kraju i innych rejonów świata, kartoteki, dane bibliograficzne i niepublikowane oraz bazy danych. Integracja danych na poziomie merytorycznym i strukturalnym zapewni ich techniczną spójność i jakość naukową oraz możliwość ich późniejszego wykorzystania w szerokim zakresie możliwych zastosowań. Powstanie system informatyczny, służący do zarządzania danymi i wizualizacji efektów działań, a także komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami i repozytoriami, w tym Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Integracja będzie dotyczyć organizacji i standaryzacji danych w zakresie taksonomii oraz informacji przestrzennej, niezbędnych dla zapewnienia wartości merytorycznej.

Projekt dostarczy narzędzi wspierających profesjonalistów i specjalistów-amatorów w zakresie gromadzenia danych i digitalizacji, a także redukując koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie (również działania typu crowd-sourcing). Wśród zgromadzonych danych znajdą się także informacje o gatunkach szczególnego zainteresowania (inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, chronione), istotne dla ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa, leśnictwa i innych sfer życia publicznego (np. ochrona zdrowia, edukacja).

Cel Projektu

Integracja i udostępnienie danych biotycznych o gatunkach jądrowych (Eukaryota) w zasobach Partnerów Projektu, które nie były dotąd dostępne cyfrowo — kolekcjach okazów przyrodniczych, źródłach bibliograficznych i niepublikowanych oraz bazach danych starszego typu.

Cele szczegółowe

  • digitalizacja danych na podstawie materiałów dowodowych (okazów) z kolekcji przyrodniczych,
  • digitalizacja bibliografii naukowej oraz danych niepublikowanych i/lub nie udostępnionych dotąd poprzez Internet, takich jak kartoteki, raporty, notatki itp.,
  • dostosowanie i otwarcie baz danych, należących do Partnerów Projektu, nie udostępnianych dotąd w Sieci,
  • digitalizacja i udostępnienie wizerunków okazów w cennych kolekcjach flory i fauny,
  • integracja całości danych projektu na poziomie merytorycznym (taksonomia, GIS) zgodnie ze współczesną wiedzą specjalistyczną w tym zakresie,
  • utworzenie repozytorium danych, zorganizowanego w odpowiednim schemacie i strukturze,
  • utworzenie systemu informatycznego, służącego prezentacji i zarządzaniu danymi projektu,
  • udostępnienie efektów projektu poprzez aplikacje i strony internetowe oraz usługi sieciowe, umożliwiające dostęp do danych i metadanych, eksport i wymianę z aplikacjami i repozytoriami zewnętrznymi (GBIF).

Zakres danych

Geografia

Większość danych ze źródeł nauki pozostających w dyspozycji Lidera i Partnerów projektu dotyczy terytorium Polski. Zakres danych projektu nie ma jednak ograniczeń administracyjno-politycznych, obejmując obszar Europy i innych regionów świata, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych (hotspots).

Taksonomia

Dane gromadzone w ramach projektu dotyczą organizmów posiadających jądro komórkowe (Eukaryota); obejmują więc wszystkie formy życia z wyłączeniem organizmów prostszych, takich jak bakterie, sinice, archeonty czy wirusy.

Czas

Projekt nie stawia żadnych barier czasowych dla mobilizowanych danych: digitalizowane będą dane np. zarówno okazów pochodzących z najnowszych wypraw badawczych, jak i cennych okazów w kolekcjach XIX-wiecznych. Nie zawężamy także zakresu czasowego digitalizowanych danych ze źródeł pisanych, uważając że każdy rekord danych (stwierdzenie wystąpienia gatunku w czasie i przestrzeni) dokumentuje stan bioróżnorodności w danym okresie i jest cenny dla nauki.

Dostępność danych

Portal danych Projektu będzie dostępny w języku polskim i angielskim. Dzięki wspólpracy z systemem Global Biodiversity Information Facility (GBIF), pełniącym rolę zewnętrznego repozytorium, efekty Projektu będą dostępne w obszarze całego świata – każda osoba z dostępem do Internetu będzie miała możliwość dotarcia do zdigitalizowanych zasobów nauki. Wszystkie informacje będą udostępniane nieodpłatnie.