Projekt IMBIO

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej www.imbio.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-17.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-05 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami, których opis w znaczniku ALT jest niewystarczający.
 • Nagłówki
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
  • W serwisie występują problemy z właściwą definicją struktury nagłówków.
 • Slajdy
  • Strona główna posiada pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis zawiera wyszukiwarkę opisaną w języku angielskim. Strona z wynikami wyszukiwania jest w języku angielskim.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
  • Serwis nie zawiera kontaktu do administratora strony.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Elementy głównego menu nie spełniają minimalnych wymogów kontrastu.
  • Serwis posiada teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
  • Strony serwisu zawiera elementy aktywne ukrywające fokus klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.imbio.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Katarzyna Sienkiewicz.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: k.sienkiewicz@uw.edu.pl, telefon +48 601179424.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek CENT III – Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota)

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Piotr Kostanek

Telefon: 882122691

Email: p.kostanek@cnbc.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejścia do budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne. Dostęp do budynku nie wymaga pomocy.

Korytarze i przejścia

Korytarze i windy w budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne. Poruszanie się po budynku i dostęp do wind nie wymaga pomocy.

Procedury

Brak potrzeby tworzenia procedur – budynek przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych bez konieczności pomocy.

Dodatkowa pomoc

W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.

Łazienki, toalety, szatnie

Budynek wyposażony w oznaczone i przystosowane toalety oraz łazienki z prysznicami zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe dostosowania

Budynek wyposażony (etap II) w oznaczenia numeracji pomieszczeń, przycisków w windach w systemie Brailla, oraz powiadomienia głosowe w windach.

Dojazd i miejsca parkingowe

Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej, wyposażony w miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.